کارهایی که در خودروهای توربو َشارژنباید انجام داد

با خودداری از انجام کارهای زیر عمر موتور توربو شارژ به مقدار قابل توجه ای افزایش پیدا میکند...